Jana Knauerova by Hedi Slimane

by Daniel Haim

Hedi Slimane photographs Jana Knauerova for, styled by Sarah Richardson.